• Ο διαδικτυακός τόπος www.easynkilkis.gr αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ν. Κιλκίς και έχει κύριο σκοπό την παροχή ενημέρωσης προς τα μέλη της και τους επισκέπτες. Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και να προβεί στην χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 • Η χρήση ή επίσκεψη της ιστοσελίδας της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης. Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων.
 • Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, θα πρέπει να ακολουθούν τη σχετική νομοθεσία και να απέχουν από κάθε παράνομη συμπεριφορά. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων αρθρογραφίας, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς και δεν επιτρέπεται κανένα από αυτά να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Ένωσης. Λογότυπα και φωτογραφίες τρίτων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στους δημιουργούς τους.
  Κείμενα που αφορούν αποδελτίωση άλλων ιστοσελίδων φέρουν την πηγή στο κάτω μέρος κάθε άρθρου  Ο χρήστης της ιστοσελίδας ενέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα λόγω παράνομης και αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας καθώς επίσης και παραβίασης των όρων αυτής.
 • Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της ιστοσελίδας, οι οποίες εμφανίζονται κάθε φορά στον επισκέπτη αυτής να είναι ακριβείς και αληθείς. Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής και ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται από την επίσκεψη της ιστοσελίδας και την χρήση των πληροφοριών από τους χρήστες. Μπορεί να περιέχει πληροφορίες και στοιχεία ανακριβή ή με τυπογραφικά λάθη, τα οποία δύναται να διορθώσει αποκλειστικά η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς σύμφωνα με την κρίση αυτής και επουδενί δεν δύναται κάποιος χρήστης να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση.
 • Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτή την ιστοσελίδα. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να είναι σύμφωνος με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Θα πρέπει ο χρήστης να προβαίνει σε κάθε δυνατή πράξη αποφυγής βλάβης ή δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας, η οποία θα προκαλέσει κίνδυνο ή θα θέσει σε αρνητική θέση τις υπηρεσίες του ιστότοπου της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς.
 • Η ιστοσελίδα www.easynkilkis.gr περιλαμβάνει «συνδέσμους» προς άλλες ιστοσελίδες επομένως παρέχοντας πληροφορίες στην ιστοσελίδα της, ενδέχεται να εμπεριέχονται σε αυτές διάφορες παραπομπές (links) τρίτων με σκοπό την καλύτερη πληροφόρηση των επισκεπτών. Η ιστοσελίδα δεν ενέχει καμία ευθύνη στην περίπτωση πρόκληση ζημίας από τη χρήση των παραπομπών και οι χρήστες έχουν αποκλειστική ευθύνη εάν επιθυμούν να κάνουν χρήση των προκείμενων παραπομπών. Επίσης δεν ενέχει ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτά ακολουθούν.
 • Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης – επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου. Δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός με αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των περιεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών, ιστοσελίδων, προϊόντων και αποτελεσμάτων από τη χρήση αυτών.
 • Οι χρήστες της ιστοσελίδας Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς απαγορεύεται να αναρτούν σχόλια και μηνύματα που θα έχουν ως επακόλουθο τη δημιουργία ερίδων. Συγκεκριμένα, απαγορεύονται οι ύβρεις, οι συκοφαντικές δυσφημίσεις, οι κατηγορίες άνευ αποδεικτικών στοιχείων, οι επιθέσεις σε ατομικό ή φυλετικό επίπεδο, οι πολιτικοί ή θρησκευτικοί προσηλυτισμοί, το ανήθικο ή σεξουαλικό περιεχόμενο μηνυμάτων, διαφημίσεις προϊόντων και εκβιασμοί διαμέσου του γραπτού λόγου. Σε οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω όπου θα υποπέσει ο χρήστης, θα διαγράφονται πάραυτα τα σχόλια ή μηνύματα αυτού καθώς και ο χρήστης αν είναι μέλος. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις τα στοιχεία του χρήστη θα δίδονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να αναζητηθούν ευθύνες και να υποβληθούν οι κατάλληλες ποινικές κυρώσεις. Ο δικτυακός αυτός τόπος μπορεί να ζητήσει από τα προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω διάφορων Πλαισίων Επικοινωνίας και μόνο που  οι χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με την ιστοσελίδα και να θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα. Δεν  θα σας ζητηθεί ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας εφόσον δεν απευθύνετε ερώτημα προς εμάς. Η  ιστοσελίδα www.easynkilkis.gr τονίζεται ότι μπορεί να ζητήσει μόνο Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και e-mail ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απευθύνεται ερώτημα ή προβληματισμό προς εμάς. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί καμία τέτοιου είδους καταχώρηση. Όταν απευθύνεται ερώτημα ή θέτετε προβληματισμό αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό ή ψευδώνυμο σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό. Oι χρήστες της ιστοσελίδας www.easynkilkis.gr οι οποίοι αποστέλλουν δεδομένα  εκουσίως μέσω πλαισίων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο   ΔΕΝ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας. Αμέσως μετά την απάντηση διαγράφονται. Τα δεδομένα ΔΕΝ πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους
 • Η ιστοσελίδα www.easynkilkis.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.easynkilkis.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.easynkilkis.gr μπορούν να ρυθμίσουν το πρόγραμμα τους για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τους προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
 • Η Ε.ΑΣ/Υ.Ν. Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή / και κανόνες ή / και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση αποτυπώνεται εγγράφως και ενσωματώνεται στους ήδη υπάρχοντες όρους χρήσης.