Ταμείο αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης της Ε.ΑΣ.Υ.Ν.Κιλκίς!

Άρθρο 1

Σύσταση-Σκοπός- Μέτοχοι.

Α) Στο επαγγελματικό σωματείο με τίτλο Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς, που ιδρύθηκε και λειτουργεί νόμιμα, ιδρύεται δυνάμει του άρθρο 2 παρ Ε του Καταστατικού της, Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης για τη ενίσχυση των προς αντιμετώπιση των έκτακτων και σοβαρών και λοιπών οικονομικών περιστάσεων.

Α) Στο επαγγελματικό σωματείο με τίτλο Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Κιλκίς, που ιδρύθηκε και λειτουργεί νόμιμα, ιδρύεται δυνάμει του άρθρο 2 παρ Ε του Καταστατικού της, Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αλληλεγγύης για τη ενίσχυση των προς αντιμετώπιση των έκτακτων και σοβαρών και λοιπών οικονομικών περιστάσεων.

Β)Σκοπός είναι η υπό των όρων του παρόντος κανονισμού παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους προς κάλυψη των αναγκαίων εξόδων που δημιουργούνται από σοβαρές περιπτώσεις ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως λόγο νόσου, εγχειρίσεως και τραυματισμού ,η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες αποβιωσάντων, γεννήσεως τέκνων καθώς και  περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης. Επίσης την ενίσχυση λόγω εξαιρετικά σοβαρής και έκτακτης ανάγκης οφειλόμενη σε ανωτέρα βία(φυσικές καταστροφές). Σε περίπτωση που η φύση της υπάρχουσας δυσχέρειας απαιτεί να καταβληθεί οικονομική ενίσχυση περισσότερες από μία φορά, δεν τίθεται κανένας περιορισμός σε αυτό, πλην όμως κάθε παροχή βοήθειας εξετάζεται χωριστά

  Άρθρο 4

  Ποσά οικονομικής ενίσχυσης.

Το ποσό της εφάπαξ χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται κατά περίπτωση στα παρακάτω ποσά:

Α) Σε περίπτωση θανάτου μετόχου έως το ποσό των 1000 €, το οποίο αποδίδεται στην χήρα και για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων του θανόντα.

Β) Σε περίπτωση ιδιαίτερα οικονομικής δυσχέρειας του μετόχου συνεπεία βλάβης σώματος ή της υγείας, προκειμένου να συμβάλλουν στην  ιατρική φροντίδα, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.τ.λ αποφασίζει η επιτροπή ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των αιτούντων και τις δυνατότητες του ταμείου.

 

Γ) Σε περίπτωση σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας λόγω εξαιρετικά σοβαρής και έκτακτης ανάγκης οφειλόμενη σε ανωτέρα βία (φυσικές καταστροφές κτλ) έως το ποσό των 1000 €.

Δ) Σε περίπτωση απουσίας από την Υπηρεσία για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, με το 50% του ποσού που αντιστοιχεί στην αποζημίωση των πενθημέρων και νυχτερινών που δεν θα λάβει ο δικαιούχος, λόγω μείωσης των αποδοχών του κατά το διάστημα της απουσίας του. Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης ξεκινάει από τη λήξη του 3ου μήνα απουσίας, εφόσον ο μέτοχος θα απουσιάσει για διάστημα τουλάχιστον μία ημέρα μετά τη λήξη του διαστήματος τριών (3) μηνών.

Εάν το πρόβλημα υγείας στο οποίο οφείλεται η απουσία προκύψει κατά τη διάρκεια διατεταγμένης Υπηρεσίας και ένεκα αυτής, τότε αίρονται οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου και ο δικαιούχος λαμβάνει την προαναφερόμενη ενίσχυση (50% του ποσού που αντιστοιχεί στην αποζημίωση των πενθημέρων και νυχτερινών) από την πρώτη ημέρα της απουσίας του.