ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης Αττικής, θα φιλοξενηθούν παιδιά από όλη την Ελλάδα, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, (αστυνομικού και πολιτικού, εν ενεργεία & εν αποστρατεία, συνοριακών φυλάκων & ειδικών φρουρών), σε (3) τρεις κατασκηνωτικές περιόδους, διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών η κάθε μία, ως εξής:
(1) Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 25-06-2017 ημέρα Κυριακή έως την 09-07-2017 ημέρα Κυριακή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 7 έως 10 ετών, που έχουν γεννηθεί τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 (Διευκρινίζεται ότι, δεν θα παρέχεται η δυνατότητα στα αδέλφια διαφορετικού φύλου, να διαμένουν στον ίδιο κοιτώνα).
(2) Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από 14-7-2017 ημέρα Παρασκευή έως την 28-7-2017 ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία θα γίνουν δεκτά παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 11 έως 16 ετών που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 έως και 2006.
(3) Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, από την 02-8-2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 16-8-2017 ημέρα Τετάρτη, κατά την οποία θα γίνουν δεκτάπαιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 11 έως 16 ετών που έχουν γεννηθεί τα έτη 2001 έως και 2006.

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά (αγόρια-κορίτσια) θα φιλοξενούνται σε χωριστά κτιριακά συγκροτήματα, κατά φύλο, με χωριστούς κοιτώνες και θα έχουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής.
Ειδικότερα, η κατανομή των κατασκηνωτών τη Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτική περίοδο, σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων φιλοξενίας, για μία εκ των δύο προαναφερομένων περιόδων, θα πραγματοποιηθεί με βάση αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια (οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, πολύτεκνες – τρίτεκνες – μονογονεϊκές οικογένειες, επαγγελματική ιδιότητα – κατάσταση αμφοτέρων γονέων κ.λπ.).

2. Στη Β’ και Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟ δύναται να φιλοξενηθούν επιπρόσθετα και παιδιά της Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (γεν. τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010), εφόσον στις αντίστοιχες περιόδους έχουν εγγραφεί τα αδέλφια τους, τα οποία όμως θα διαμένουν σε ξεχωριστούς κοιτώνες και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε κλίνες.

3. Οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει:
α) να υποβάλουν σχετική αίτηση φιλοξενίας, σύμφωνα με το ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-1΄).
β)
να συμπληρώσουν το Δελτίο Κατασκηνωτή, σύμφωνα με το ( ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2΄).
Το εν ενεργεία προσωπικό να υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις Υπηρεσίες που υπηρετεί, ενώ το εν αποστρατεία στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα του τόπου διαμονής τους, μέχρι και την 20-3-2017.

4. Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει:
α) Να θεωρήσουν το συμπληρωμένο από τους γονείς Δελτίο Κατασκηνωτή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-2΄).
Επισημαίνεται ότι,
για τη δήλωση ηλικίας του παιδιού είναι απαραίτητη η επίδειξη – προσκόμιση επισήμου εγγράφου (πιστοποιητικό γεννήσεως ή βιβλιάριο υγείας κ.λπ.).
β) Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των παιδιών, χωριστά για κάθε κατασκηνωτική περίοδο, συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο Πίνακα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-3΄).

γ) Να γνωστοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους γονείς το περιεχόμενο του επισυναπτόμενου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ».
δ)
Να διαβιβάσουν, με ευθύνη των προϊσταμένων των Υπηρεσιών, απευθείας, μέσω POL, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ή ταχυδρομικώς (Π.  Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ) για τις Υπηρεσίες που δεν υποστηρίζονται με POL, μέχρι 27-03-2017, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Ø  Την αίτηση φιλοξενίας κατασκηνωτή.
Ø  Το θεωρημένο Δελτίο Κατασκηνωτή.
Ø  Τις συμπληρωμένες καταστάσεις (Πίνακες) με τα στοιχεία των κατασκηνωτών, ανά κατασκηνωτική περίοδο.

5. Ειδικότερα, η υποδοχή και η παραλαβή των φιλοξενουμένων παιδιών στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, θα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», κατά την πρώτη ημέρα έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 25/06, 14/07 και 02/08/2017, αντίστοιχα, (καταγραφή κατασκηνωτών, συγκρότηση ομάδων, καθορισμός κοιτώνων, κ.λπ.), από ώρες 08:00 έως 13:00 και από 17:00 έως 20:00.

6. Κατά την πρώτη ημέρα άφιξης και παραλαβής των κατασκηνωτών κάθε παιδί θα πρέπει να φέρει μαζί του: α) το βιβλιάριο νοσηλείας, καθώς και το βιβλιάριο υγείας όπου εμφαίνονται τα εμβόλια, β) πρόσφατο πιστοποιητικό – βεβαίωση υγείας από Παιδίατρο, στο οποίο να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα (κολύμβηση, αθλοπαιδιές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.λπ.), καθώς και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.) γ) τα ατομικά είδη κατασκηνωτή, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.

7. Επισημαίνεται ότι δε θα γίνονται δεκτά προς φιλοξενία παιδιά που δεν θα προσκομίζουν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά – έγγραφα και επιπροσθέτως παιδιά που πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια ή από ψυχονευρωτικά – σωματικά – διανοητικά νοσήματα (επιληψίες κ.λπ.) ή που δεν έχουν κάνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

8. Η αναχώρηση των φιλοξενούμενων παιδιών από τις Παιδικές Εξοχές, θα πραγματοποιηθεί, κατά την τελευταία ημέρα της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, ήτοι 09/07, 28/07 και 16/08/2017, αντίστοιχα και μέχρι 11:00 ώρα εκάστης.

9. Η μετακίνηση, μετάβαση στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Σώματος, καθώς και η παράδοση και η παραλαβή των παιδιών, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και ευθύνη των γονέων, είτε από τους ίδιους είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο.
Επιπροσθέτως, για τα παιδιά που διαμένουν εκτός Αττικής, που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στις Παιδικές Εξοχές, παρέχεται η δυνατότητα στις Διευθύνσεις Αστυνομίας να μεριμνήσουν με ευθύνη τους, για τη μετακίνηση των παιδιών με υπηρεσιακά οχήματα, ορίζοντας παράλληλα υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο συνοδό.

10. Την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται κατά τις ημέρες Τετάρτη και Κυριακή και ώρες 17:00 – 20:00, ενώ τις Β΄ και Γ΄ κατασκηνωτικές περιόδους μόνο την Κυριακή τις ίδιες ώρες.
Τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας το επισκεπτήριο θα επιτρέπεται, μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή σοβαρού λόγου και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους κατασκηνωτές επιτρέπεται κατά τις ώρες: 11:00 – 13:00 και 17:30 – 20:00 στο τηλ. 22940-93511.