Κατάργηση προστατευτικής φύλαξης υπηκόων τρίτων χωρών!!!!

 

Άρθρο 43

Κατάργηση προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανηλίκων

1.Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη του άρθρου 118 του π.δ. 141/1991 (Α’ 58), μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής. Στην περίπτωση αυτήν, ενημερώνονται αμελλητί ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, ελλείψει αυτού, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος των ασυνόδευτων ανηλίκων της κατά τόπον αρμοδιότητάς του, και η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μεριμνά για την άμεση παραπομπή των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας μετά από έκδοση εισαγγελικής διάταξης.

2.Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι, μετά από διαδικασία ταυτοποίησης, αναγνωρίζονται ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, κατά την έννοια της περ. ι’ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019 (Α’ 169), παραπέμπονται αμελλητί σε διαδικασία εξεύρεσης επείγουσας φιλοξενίας διά της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ενημερώνεται προς τούτο η αρμόδια εισαγγελική αρχή για την έκδοση σχετικής διάταξης μεταφοράς.

αρθ 43 ν4670,2020

Μέγεθος γραμματοσειράς