Επανυποβολή δήλωσης πόθεν έσχες και επιστροφή τυχόν πληρωμής παραβόλου!!!

Ένα ακόμη αίτημα των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και κατ΄ επέκταση της Π.Ο.ΑΣ.Υ ικανοποιήθηκε με το ν.4760/2020 δίνοντας το δικαίωμα σε όσους Αστυνομικούς δεν είχαν οριστικοποιήσει την δήλωση περιουσιακής κατάστασης, να την οριστικοποιήσουν εντός τριών μηνών και σε όσους πλήρωσαν το παράβολο  να τους επιστραφεί το ανάλογο ποσό.

 

 

Άρθρο 29  ν.4760/2020 

Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

1.Οι υπόχρεοι που είχαν υποβάλει έως τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 (Α’ 186), ήτοι τις 30.10.2018 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 και δεν έχουν επιβεβαιώσει αυτές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, έως τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

2.Οι πληρωμές ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018, από τους υπόχρεους της παρ. 1, αναστέλλονται, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί για την αιτία αυτήν, επιστρέφονται στον δικαιούχο, μετά από τυχόν συμψηφισμό, κατά το άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α’ 90) και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), ή μετά τυχόν παρακράτηση, κατά το άρθρο 12 του ν. 4174/2013.

Μέγεθος γραμματοσειράς