Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλισή μας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ)

Ενημέρωση σχετικά με την ασφάλισή μας στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ) και τη δυνατότητα αποχώρησής μας από αυτό :
– Όσοι ανήκουν στην πρώην Ε.Χ. και η κατάταξή τους πραγματοποιήθηκε μετά την 1/1/1993, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2676/99, τους δόθηκε προαιρετικά η δυνατότητα ασφάλισης στο Ταμείο αυτό, αλλά η αίτηση ένταξής τους δεν ανακαλείται.
– Το Ταμείο αυτό χορηγεί εφάπαξ βοήθημα και οι κρατήσεις του για όσους ασφαλίστηκαν μετά το 1993, είναι 4% επί των μεικτών αποδοχών τους.
– Συνεπώς, όσοι λοιπόν είστε ασφαλισμένοι στην πρώην Ε.Χ. (όχι στην πρώην Α.Π.) και η κατάταξή σας είναι μετά το 1993, θα μπορείτε και εφόσον δεν θυμάστε εάν έχετε ρητά υπογράψει για την ένταξη και ασφάλισή σας στο Ταμείο αυτό, να κάνετε τις εξής ενέργειες:
α) Αρχικά  αίτηση  προς το Α.Ε.Α ιεραρχικά, ώστε να ενημερωθείτε εάν υπάρχει έγγραφη αίτηση ένταξής σας στο Τ.Π.Δ.Υ.
β) Εφόσον σας χορηγήσει έγγραφη απάντηση ότι δεν υπάρχει η αίτηση σας, τότε εκ νέου αίτηση προς το Τ.Π.Δ.Υ αυτή την φορά για τις περαιτέρω ενέργειες του Ταμείου.
– Όλες οι αιτήσεις σας να είναι θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής.