Βεβαιώσεις αποδοχών για φορολογική χρήση καθώς και υποβολή αυτών μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017

Σύμφωνα με την Υπ΄ αριθμ. 1045 Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β΄-881), ορίζετε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φ.Μ.Υ. η 30η Μαρτίου 2018.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι για την έκδοση των Βεβαιώσεων αποδοχών από τις Υπηρεσίες τους και την υποβολή των Φ.Μ.Υ ως καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται.