Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2017 για φορολογική χρήση

H ηλεκτρονική “βεβαίωση αποδοχών” έτους 2017 για φορολογική χρήση, είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους μέσω του ασφαλούς δικτύου POL στην εφαρμογή “Οικονομικές Εφαρμογές- Αποδοχές μου”. Tα οικονομικά στοιχεία της εν λόγω βεβαίωσης αφορούν αποκλειστικά τις αποδοχές που έχουν εκκαθαριστεί από την Διεύθυνση Διαχείρισης Χρηματικού/ Α.Ε.Α. και έχουν αποσταλεί στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών για να συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Oι κρατήσεις που αφορούν την αναγνώριση μάχιμης πενταετίας καθώς και την αναγνώριση σχολής Αστυφυλάκων υπέρ Μ.Τ.Σ., υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ και ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ, εμπίπτουν στις νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον μισθωτό, έχουν ενσωματωθεί στο σύνολο των κρατήσεων έτους και ως εκ τούτου δεν θα χορηγηθεί ξεχωριστή βεβαίωση.

Στην βεβαίωση, πέραν των ποσών που έλαβε το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού για το έτος 2017, εμφανίζονται σε ξεχωριστά πεδία τα ποσά που χορηγήθηκαν αναδρομικά για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 (εφόσον υπάρχουν). Για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2017 και αφορούν προηγούμενα έτη θα υποβάλλονται από τους φορολογούμενους τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, για τα έτη αυτά.